Thursday, July 2, 2015

#GK #Quiz

Who was the founder of Saka Era?
1) Kanishka
2) Chandragupta Maurya 
3) Samudragupta
4) Chandragupta Vikramaditya